วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ปรากฏการณ์ของแสง

การกระจายแสงขาว
เป็นปรากฏการณ์ที่แสงขาวซึ่งประกอบด้วยแสงหลายความถี่ตกกระทบปริซึมแล้วทำให้เกิดการหักเหของแสง 2 ครั้ง (ที่ผิวรอยต่อของปริซึม ทั้งขาเข้า และขาออก) ทำให้แสงสีต่าง ๆ แยกออกจากกันอย่างเป็นระเบียบเรียงตามความยาวคลื่นหรือความถี่ ที่เราเรียกว่าสเปกตรัม (Spectrum)
        เนื่องจากแสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่างๆหลายสี ซึ่งแสงแต่ละสีจะมีความยาวคลื่นไม่เท่ากันแต่จะมีความเร็วเท่ากันหมดในอากาศ เมื่อให้แสงผ่านตัวกลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อากาศ ความเร็วของแสงแต่ละสีจะไม่เท่ากันจึงเกิดการหักเหได้ไม่เท่ากัน   แสงแต่ละสีจะหักเหออกจากแนวเดิมเป็นมุมไม่เท่ากัน จึงทำให้เราเห็นแสงแต่ละสีแยกออกจากกัน เราเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าการกระจายแสง (dispersion of light) โดยแสงที่มีความถี่มากจะเบนไปจากแนวเดิมมากที่สุด
เกรตติง คือช่องหลายๆช่องที่อยู่ชิดติดกันมากโดยแต่ละช่องจะกว้างเท่าๆกันและมีระยะห่างเท่าๆกัน เมื่อมองแสงผ่านเกรตติง จะเห็นแถบสว่างมืด สว่างมืดสลับกันเช่นเดียวกับช่องคู่ แต่ขนาดของแถบจะเล็กมากจนเห็นเป็นเส้นสว่าง จึงมักจะใช้ดูสเปกตรัมของแสง โดยเส้นสว่างใด ๆเมื่อมองหลอดสเปกตรัมผ่านเกรติง จะเห็นสเปกตรัมเส้นสว่างดังรูป ซึ่งเกิดขึ้นสองข้างของหลอด โดยสเปกตรัมที่มีความยาวคลื่นน้อยจะอยู่ใกล้หลอดมากที่สุด และเส้นที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดจะอยู่ไกลสุด และจะสมมาตรกันทั้งสองข้างของหลอด
                                   รุ้งกินน้ำ
   เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะการกระจายแสง เราอาจมองเห็นรุ้งกินน้ำในช่วงก่อนหรือหลังฝนตก  ซึ่งเกิดจากแสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้าไปในละอองน้ำหรือหยดน้ำ แล้วหยดน้ำทำให้เกิดการกระจายแสงและสะท้อนกลับหมดภายในหยดน้ำ ได้สเปกตรัมของแสงขาว ประกอบด้วยแสง 7 สี  รุ้งกินน้ำมี 2 ชนิดคือ  รุ้งปฐมภูม และ  รุ้งทุติยภูมิ    
แสง เป็นพลังงานรังสี ( Radiation Energy )  ที่ตารับรู้และมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยกระบวนการ วิเคราะห์แยกแยะของสมอง  ตาสามารถวิเคราะห์
พลังงานแสงโดยการรับรู้วัตถุ สัมพันธ์กับตำแหน่ง
ทิศทาง ระยะทาง ความเข้มของแสง และความยาวคลื่นที่มองเห็นได้   สี คือลักษณะความเข้มของแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี  โดยผ่านกระบวนการรับรู้ด้วยตา
มองจะรับข้อมูลจากตา โดยที่ตาได้ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลพลังงานแสงมาแล้ว ผ่านประสาท
สัมผัสการมองเห็น ผ่านศูนย์สับเปลี่ยนในสมองไปสู่ศูนย์การมองเห็นภาพ  การสร้างภาพ
 หรือการมองเห็น
ก็คือ การที่ข้อมูลได้ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะให้เรารับรู้ถึงสรรพสิ่งรอบตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น